Privacy Policy2020-12-23T09:55:50+03:00

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

TANIMLAR.. 2

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI 3

 1. GİRİŞ. 3
 2. AMAÇ VE KAPSAM… 3

III.         KİŞİSEL VERİ 3

 1. Kişisel Veri Tanımı 3
 2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler. 3
 3. Mat Sportif Tarafından İşlenen Veriler. 4
 4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 5
 5. Kanun Uyarınca Şirket’in Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller. 5
 6. Güvenlik Kameraları Hakkında Bilgilendirme. 6
 7. Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı 6
 8. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 6

İ.       Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 7

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi 7
 2. Mat Sportif’in Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği Hususunda Aldığı Tedbirler. 7
 3. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları 8
 4. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER. 9
 5. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER. 10
 6. DEĞİŞİKLİKLER. 10

VII.       KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCELLİĞİ 10

VIII.      YÜRÜRLÜK. 10

 

TANIMLAR

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi; kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesi.
Başvuru Formu İşbu Politika ekinde sunulan, veri sahibinin ilgili mevzuat çerçevesinde haklarını kullanmak için yapacağı başvuruyu içeren form.
İnternet Siteleri Mat Sportif’e ait www.urbanriders.com, www.ulive.one ve www.ulivefitness.com isimli internet siteleri.
Mobil Aplikasyonlar Mat Sportif’e ait urbanriders ve ulive adlı mobil aplikasyonlar.
İş Ortağı Mat Sportif’in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya hissedarları şirketler veya grup şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu gerçek veya tüzel kişiler.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten gerçek veya tüzel kişi.

 

KISALTMALAR

 

KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Mat Sportif veya Şirket Mat Sportif Ticaret A.Ş.
Politika Mat Sportif Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanıp yayımlanan “Kişisel Verileri Korunması ve Gizlilik Politikası”

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

Mat Sportif Ticaret A.Ş. (“Mat Sportif” veya “Şirket”) olarak, bizzat veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen/sözleşme tesis eden ve/veya tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin/üyelerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak, İnternet Sitemiz ile Mobil Aplikasyonlarımızı ziyaret etmek suretiyle, Mobil Aplikasyonlarımız veya sosyal medya hesaplarımız, aracılığıyla ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz.

Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi politikamızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırlamış bulunmaktayız.

İşbu Politika, İnternet Siteleri ile Mobil Aplikasyonlara giriş yapan tüm ziyaretçiler ve/veya Üyelik Sözleşmesi, Ekipman Kira Sözleşmesi ve Abonelik Sözleşmesi’ni onaylamak suretiyle Mat Sportif’in hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan tüm şahıslar ile Mat Sportif’e verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir. İnternet Siteleri’ni ziyaret etmek, İnternet Siteleri’nde yer alan sözleşmeleri veya formları online olarak doldurmak suretiyle, Politika hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. Şirket’e ait İnternet Siteleri ve diğer hizmetleri kullanmak ve/veya üyelik oluşturmak ve/veya ekipman kiralamak ve/veya ders satın almak suretiyle işbu Politika’da belirtilen uygulamaları ve kuralları kabul etmektesiniz.

 1. AMAÇ VE KAPSAM

KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin, özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu Politika’nın amacı; Mat Sportif’in ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK’na uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

Bu Politika, Mat Sportif’in sahibi olduğu ya da Mat Sportif tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır. Politika, KVKK ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 • KİŞİSEL VERİ
  1. Kişisel Veri Tanımı

KVKK m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

KVKK m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir.

Mat Sportif, kişisel verileri, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 2. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile Mat Sportif ve Mat Sportif adına Mat Sportif’e ait şubeler/kulüpler, bağlı şirketler tarafından ya da İnternet Siteleri, Mobil Aplikasyonlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; KVKK ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nda öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki ve kanuni sebeplerle ya da Mat Sportif tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Mat Sportif tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere işlenebilir.

 1. Mat Sportif Tarafından İşlenen Veriler

Mat Sportif, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVKK 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

Mat Sportif tarafından, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu kanuna yönelik çıkartılan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler dahilinde kişisel veriler işlenebilmektedir.

Sair mevzuat ışığında ve işbu Politika’da yer alan esaslar ve Mat Sportif’in meşru menfaati doğrultusunda, Mat Sportif tarafından işlenebilecek kişisel veriler aşağıda yer almaktadır:

 1. Ad, soyad, meslek, özgeçmiş, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, meslek, cinsiyet, medeni durum, uyruk gibi veri sahibini tanımaya ve ayrıştırmaya yönelik sair ek veriler;
 2. Kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler;
 • Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası ile cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri;
 1. Mat Sportif ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler, şikâyet ve talep kayıtları ile belirli sürelerle tutulan güvenlik kamera kayıtları verileri;
 2. Hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla üye alışkanlıklarının belirlenmesine yarayan veriler ile kulüp kullanım verileri;
 3. Üyelik başlangıcında, yapılması halinde, sağlık testine verilen yanıtlar, gerekli hallerde üyeler tarafından sunulan sağlık raporları ile üyelik devamınca spor faaliyetlerinin verimli yürütümü için alınan vücut analiz verileri;
 • İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemeleri ile mobil ve sair dijital uygulamalara ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Mat Sportif, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

 1. Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 2. Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi;
 • Üyeler tarafından talep edilen hizmetlerin etkin şekilde sunulması, geliştirilmesi, internet sitesi üzerinden üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi, üye ve müşterilerin kampanya ve fırsatlardan haberdar edilmesi veya verilen hizmetlere ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkân, teklif ve bilgilerin sunulması;
 1. Mat Sportif’e ait İnternet Siteleri, Mobil Aplikasyonlar ve diğer elektronik sistemlerinin, sosyal medya hesaplarının ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması;
 2. Mat Sportif’in hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması;
 3. Giriş – çıkış güvenliğinin sağlanması, yabacı ve kaçak girişlerin önlenmesi;
 • Doğum günü kutlaması, çekiliş, kampanya veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi;
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi;
 1. Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi;
 2. Talep ve soruların cevaplanması;
 3. Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
 • İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi;
 • İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 1. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Mat Sportif’in meşru menfaatlerinin korunması.
 1. Kanun Uyarınca Şirket’in Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

KVKK’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Mat Sportif, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde;
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;
 1. Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde;
 2. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde;
 3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde;
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

 

 1. Güvenlik Kameraları Hakkında Bilgilendirme

Mat Sportif’in şubeleri içerisinde, soyunma odaları ve tuvaletler dışında, Şirketimiz tarafından uygun görülen alanlarda güvenlik kamerası vasıtasıyla güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bu veriler Şirketimiz tarafından başkaca herhangi bir sebeple aktarılmamakta ve/veya 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bu veriler ilgili kulübün hard disk kapasitesine göre ve fakat her halükarda 15 günü geçmemek kaydıyla tutulmakta, herhangi bir resmi makam ve/veya kolluk kuvvetleri tarafından talep edilmediği müddetçe bu süre sonunda mevcut görüntü üzerine yeni görüntü yazılması sebebiyle yok edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı

Mat Sportif KVKK’nda sayılan genel ilkelere ve KVKK 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, temin edilen kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Mat Sportif arasındaki ilişkinin türü (üyelik ilişkisi, iş ilişkisi v.s.) ve niteliği gibi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir: (i) Mat Sportif’in yurt içi ve yurt dışında çalıştığı saklama kuruluşları, platform sahipleri, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri, (ii) Her nevi resmi merci ve kurumlar, (iii) Tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişiler.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Mat Sportif, kişisel verileri, KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’da belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilmektedir. Ayrıca kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği gibi şubeler ve Mat Sportif’e ait diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, İnternet Siteleri, Mobil Aplikasyonlar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, İnternet Siteleri’nin ve Mobil Aplikasyonlar’ın ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığı ile de toplanabilmektedir.

Mat Sportif, İnternet Siteleri ve Mobil Aplikasyonlar aracılığıyla, buraları ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde sitelerdeki ziyaretlerini gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek amacıyla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedebilmektedir.

 • Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Hukuken daha uzun sürelerde saklama gerekliliği ya da izni bulunan durumlar hariç olmak üzere Mat Sportif, işbu Politika’da belirlenen amaçlar doğrultusunda KVKK’na uygun şekilde temin ederek işlediği kişisel verileri yine KVKK ve diğer özel kanunlarda belirtilen sürelerce saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacının sona ermesi ve sair mevzuat ile Mat Sportif tarafından KVKK’na uygun şekilde belirlenen saklama sürelerinin hitamı halinde, kişisel veriler yalnızca muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil niteliği taşıması, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi ve/veya savunmanın tesisi amacıyla ya da yetkili resmi merciler tarafından talep edildiği takdirde ibraz etmek amacıyla saklanmaktadır. Mezkûr sürelerin belirlenmesinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik, ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı ve saklama süreleri esas alınmaktadır. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır.

Belirtilen süreler Mat Sportif tarafından titizlikle takip edilmekte ve yukarıda anılan saklama sürelerinin dolduğu tespit edilen kişisel veriler yine KVKK’na uygun şekilde Mat Sportif tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi

KVKK madde 12 çerçevesinde, Mat Sportif, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla “veri sorumlusu” olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu amaçla, (i) kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun şekilde faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmakta, (ii) kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlara gerekli eğitim ve sorumluluklar verilmekte, (iii) çalışanlardan ve Mat Sportif adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli tüm beyan ve taahhütler alınmakta, (iv) kişisel verilerin şirket içinde ve dışında güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta, (v) kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uyulması sağlanmakta, (vi) alınan tedbirlerin yeterliliği kontrol edilerek ihtiyaç ve imkânlara göre yeni veri güvenliği sistemleri temin edilmekte ve/veya mevcut veri güvenliği sistemleri geliştirilmekte, güncellenmek ve bu hususta gerekli denetlemeler yapılmaktadır.

 1. Mat Sportif’in Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği Hususunda Aldığı Tedbirler

Mat Sportif;

 1. Toplanan tüm kişisel verilerin, KVKK’nun 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmesini sağlar.
 2. KVKK kapsamında veri sorumlusunun yükümlülüğünde bulunan “Bilgilendirme ve Aydınlatma Yükümlülüğü”nü gerek kulüpleri nezdinde gerekse de Mat Sportif’e ait internet sitelerinde yayımladığı Aydınlatma Metinleri aracılığı ile yerine getirir.
 3. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde temini ve işlenmesi için “açık rıza” teminini sağlamak adına gerekli altyapıyı oluşturur.
 4. İletişim, pazarlama, fırsat bildirimleri ve tanıtım amaçlarıyla; kişisel verilerin KVKK’na uygun temini için gerekli altyapıyı oluşturur ve Şirket bünyesindeki uygulamalarda gerekli revizyonları yapar.
 5. İş başvuruları ve işe alım süreçlerinde, kişisel verilerin KVKK’na uygun temin ve muhafazası için gerekli koşulları oluşturarak gerekli tedbirleri alır.
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin Saklama Süreleri” başlıklı maddesinde anılan sürelerin hitamı halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Mat Sportif tarafından, hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Mat Sportif, veri güvenliğini temin amacıyla Şirket içi veri erişim yetkilendirmelerinde KVKK’na uygun sınırlamaları getirir, imhası gerekli görülen verilerin imha çalışmalarını yapar.
 7. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı erişimi önlemek, kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde muhafazasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alır. Veri güvenliği ve güvenli muhafaza adına Şirket içi şifrelendirme politikalarını geliştirerek, mevcut şifrelendirme sistemlerini yapılandırır.
 8. Veri sızıntılarının önlenmesi adına gereken Şirket içi tedbirleri, Şirket nezdindeki uygulamalar ve dışarıdan sağlanan destek ürünler ile alır.
 9. Temin edilen verilerin niteliğine göre ilgili yasal mevzuata uygun olacak şekilde kanuni saklama sürelerini belirler, Şirket uygulamasında bu sürelere uygun saklama politikalarını geliştirir ve yürürlüğe koyar.
 10. İşlenen ve aktarılan ya da aktarım sonucu alınan kişisel verilerin, Mat Sportif bünyesinde yer alan farklı departmanlarca ve Mat Sportif’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, yetkisiz erişim ve kullanımını engelleyecek tedbirleri alır.
 11. Verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerinin yürüttüğü kişisel verilerin muhafazası faaliyetlerini periyodik olarak denetler.
 12. Kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmış olmasına rağmen; üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve KVK Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.
 13. Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğunu ve kullanıldığını periyodik olarak takip ederek denetler.
 1. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nun 11’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Veri Sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, işbu Politika’nın ekinde ve Mat Sportif’in İnternet Siteleri’nde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formun ıslak imzalı bir nüshasını en yakın şube adresine şahsen başvuru ile veya noter yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin yukarıda belirtilen dışında başka yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvuruların hangi şekillerde iletilebileceği ayrıca duyurulacaktır. Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız. www.urbanriders.com/kvkk-basvuru-formu

Mat Sportif veri sahiplerinden usulüne uygun şekilde gelen talepleri en kısa sürede ve her halükarda KVKK m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır.

Veri Sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 1. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

Mat Sportif sahibi olduğu İnternet Sitelerine, elektronik platformlara, mobil ve dijital uygulamalara veya Mat Sportif tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya erişim sağlanan/kullanılan diğer cihazlara; ziyaretçilere özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. (kısaca “Çerezler”) Çerezler aracılığı ile kişisel veri de toplanması mümkün olup, çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVKK kapsamında Mat Sportif tarafından işlenmesi söz konusu olabilecektir.

Mat Sportif, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Politika’da belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Mat Sportif çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Mat Sportif size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; İnternet Siteleri ve Mobil Aplikasyonlar üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

Mat Sportif, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda İnternet Siteleri ve Mobil Aplikasyonlar üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Mat Sportif Mobil Aplikasyonlarında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızda ve mobil uygulamanızda istediğiniz zaman bu çerezleri silmeniz mümkündür.

Mat Sportif çerezleri ayrıca; arama motorlarını, İnternet Siteleri, Mobil Aplikasyonlarını ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Kullanıcı, internet tarayıcılarının “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek ziyaret ederek çerezleri kaldırabilir ve çerezleri reddedebilir. Kullanıcı, çerezleri reddetmesi halinde, söz konusu internet sitesini, mobil veya dijital uygulamayı kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

Mat Sportif’e ait internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait siteler Mat Sportif’ten bağımsızdır ve Mat Sportif hiçbir surette üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmayacaktır.

 1. DEĞİŞİKLİKLER

Mat Sportif, KVKK’na bağlı olarak çıkartılacak Yönetmelik maddeleri ve sair mevzuat ışığında ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca nedenlere, muhtelif zamanlarda işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda, değişiklik yapma hakkını haizdir. Politika’nın güncel versiyonu Mat Sportif’e ait İnternet Siteleri’nde ve Mobil Aplikasyonlar’da yayınlanacak olup, kullanıcı ve üyelerin internet sitelerinden erişimine açık tutulacaktır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCELLİĞİ

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirket’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Üye ve Ziyaretçilerimizin Şirket ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 • YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Go to Top